Missie

De Goirlese Handbal Vereniging (GHV) heeft als doel om iedereen (kinderen en volwassenen) ongeacht hun afkomst of achtergrond de kans te bieden om de handbalsport te beoefenen. Het gaat bij GHV niet louter om het sportieve doel, maar ook het sociale en maatschappelijke karakter van  de vereniging. Wij hanteren binnen GHV hiervoor een ‘tweesporenbeleid’. Enerzijds wordt handbal binnen GHV als een prestatiesport gezien. Dit geldt vooral voor onze selectieteams. Anderzijds is handbal voor ons een recreatiesport die onze leden met veel plezier beoefenen.

Ook vindt GHV het belangrijk om zo veel mogelijk mensen aan het handballen te krijgen. Hierbij wil de vereniging degenen die dit nodig hebben  hulp bieden. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door het stimuleren van handbal voor mensen met een beperking. Ook kunnen we kijken naar de mogelijkheden om mensen met weinig financiële mogelijkheden via subsidieregelingen het handballen toch mogelijk te maken.

Onze leden
Onze sportieve activiteiten vinden plaats onder leiding van enthousiaste trainers/coaches die het technische beleid van GHV naleven. Op deze manier kunnen we onze sportieve ambities overbrengen op onze leden.

Naast het de sportieve prestaties is het belangrijk dat het gezellig is.  Veel activiteiten worden georganiseerd om de sfeer in de vereniging goed te houden. Hierbij is de inzet van onze vrijwilligers essentieel. Vrijwilligers zijn binnen onze vereniging nodig op allerlei vlakken. Zo helpen de spelende- en niet spelende leden een handje, maar ook de ouders van onze (jeugd) leden dragen hierin hun steentje bij.  De vrijwillige inzet van al deze mensen maakt dat de vereniging kan functioneren. Je zou kunnen stellen dat onze vereniging zonder vrijwilligers geen bestaansrecht heeft. Om deze reden vraagt het dagelijks bestuur een mate van inzet van al haar leden. Vele handen maken tenslotte licht werk. Deze hechte samenwerking versterkt de band binnen onze ‘GHV-handbalfamilie’.

Onze betrokkenheid

Het dagelijks bestuur en haar commissies vergaderen minstens maandelijks om alle facetten van de vereniging te bespreken en om een kwalitatief en maximaal rendement te garanderen. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis en in het belang van GHV.

Visie
De visie die het bestuur nastreeft kunnen we samenvatten in drie kernwoorden:

“sportiviteit, samenspel en gezelligheid”

We vinden het belangrijk dat onze leden veel met de handbalsport bezig zijn. Coaches en trainers die op een heldere manier hun handbalkennis overbrengen zijn hierbij belangrijk. Het is ons doel om al onze leden de mogelijkheid te bieden hun sportieve ambities na te leven. Zelfs als deze niet gericht zijn op het competitieve aspect van de handbalsport.

Sport en recreatie gaan bij GHV hand in hand. Dit dragen we uit door bijvoorbeeld jaarlijks een recreatietoernooi en een schoolhandbaltoernooi te organiseren. Dit zijn activiteiten die niet alleen leuk zijn, maar ook bijdragen aan het op de kaart zetten van de handbalsport, en GHV als vereniging in het bijzonder. Handbal is, net als het besturen van een vereniging, een teamsport. Dit betekent dat we ons samen sterk moeten maken om de vereniging gezellig en gezond te houden. Vrijwilligers zijn hierbij essentieel.

Naast het organiseren van sportieve activiteiten, zien we ook belang in het onderhouden van het verenigingsgevoel. Om dit te stimuleren, organiseren we ook andere activiteiten zoals een GHV jeugdkamp, een jaarlijkse barbecue en themafeesten.

Doelstellingen
– De club verder uitbouwen. Dit gebeurt op meerdere fronten. We willen namelijk een sportief goede structuur, maar ook met een bestuurlijke omkadering van taken en verantwoordelijkheden. Dit geldt zowel voor het dagelijks bestuur, de verschillende commissies en de vrijwilligers. Deze lange termijn werking moet bij al onze leden bekend zijn.

– Met jeugdspelers/speelsters blijven spelen op een hoog niveau in de regio.

– Streven naar begeleiding van alle (jeugd)teams door gediplomeerde en/of intern opgeleide trainer/coaches.

– Met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers/speelsters bij de eerste seniorenteam in de (sub)top van de nationale competities te blijven spelen.

– Zoveel mogelijk sportieve prestaties te halen binnen alle teams, waarbij  ook minder gekwalificeerde handballers aan spelen toekomen.

– Een sportief-financieel evenwicht nastreven.

– Activiteiten organiseren om het verenigingsgevoel te bevorderen.

– De interne en externe communicatie zo helder en efficiënt mogelijk laten verlopen.

– Een (nog) grotere betrokkenheid proberen te vinden bij ouders en leden.

– Aan elke team een teamsponsor koppelen welke niet alleen als geldsponsor aan een team verbonden is, maar waarbij gezocht wordt naar een intensieve samenwerking tussen de teamleden en de sponsor.

Reacties