Missie en Visie

Missie

De Goirlese Handbal Vereniging (GHV) heeft als doel om iedereen (kinderen en volwassenen) ongeacht hun afkomst of achtergrond de kans te bieden om de handbalsport te beoefenen. Het gaat bij GHV niet louter om het sportieve doel, maar ook het sociale en maatschappelijke karakter van  de vereniging. Wij hanteren binnen GHV hiervoor een ‘tweesporenbeleid’. Enerzijds wordt handbal binnen GHV als een prestatiesport gezien. Dit geldt vooral voor onze selectieteams. Anderzijds is handbal voor ons een recreatiesport die onze leden met veel plezier beoefenen.

 

Ook vindt GHV het belangrijk om zo veel mogelijk mensen aan het handballen te krijgen. Hierbij wil de vereniging degenen die dit nodig hebben  hulp bieden. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door het stimuleren van handbal voor mensen met een beperking. Ook kunnen we kijken naar de mogelijkheden om mensen met weinig financiële mogelijkheden via subsidieregelingen het handballen toch mogelijk te maken.

 

Onze leden
Onze sportieve activiteiten vinden plaats onder leiding van enthousiaste trainers/coaches die het technische beleid van GHV naleven. Op deze manier kunnen we onze sportieve ambities overbrengen op onze leden.

 

Naast het de sportieve prestaties is het belangrijk dat het gezellig is.  Veel activiteiten worden georganiseerd om de sfeer in de vereniging goed te houden. Hierbij is de inzet van onze vrijwilligers essentieel. Vrijwilligers zijn binnen onze vereniging nodig op allerlei vlakken. Zo helpen de spelende- en niet spelende leden een handje, maar ook de ouders van onze (jeugd) leden dragen hierin hun steentje bij.  De vrijwillige inzet van al deze mensen maakt dat de vereniging kan functioneren. Je zou kunnen stellen dat onze vereniging zonder vrijwilligers geen bestaansrecht heeft. Om deze reden vraagt het dagelijks bestuur een mate van inzet van al haar leden. Vele handen maken tenslotte licht werk. Deze hechte samenwerking versterkt de band binnen onze ‘GHV-handbalfamilie’.

 

Onze betrokkenheid

Het dagelijks bestuur en haar commissies vergaderen minstens maandelijks om alle facetten van de vereniging te bespreken en om een kwalitatief en maximaal rendement te garanderen. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis en in het belang van GHV.

 

Visie

De visie die het bestuur nastreeft kunnen we samenvatten in drie kernwoorden:

 

“sportiviteit, samenspel en gezelligheid”

 

We vinden het belangrijk dat onze leden veel met de handbalsport bezig zijn. Coaches en trainers die op een heldere manier hun handbalkennis overbrengen zijn hierbij belangrijk. Het is ons doel om al onze leden de mogelijkheid te bieden hun sportieve ambities na te leven. Zelfs als deze niet gericht zijn op het competitieve aspect van de handbalsport.

 

Sport en recreatie gaan bij GHV hand in hand. Dit dragen we uit door bijvoorbeeld jaarlijks een recreatietoernooi en een schoolhandbaltoernooi te organiseren. Dit zijn activiteiten die niet alleen leuk zijn, maar ook bijdragen aan het op de kaart zetten van de handbalsport, en GHV als vereniging in het bijzonder. Handbal is, net als het besturen van een vereniging, een teamsport. Dit betekent dat we ons samen sterk moeten maken om de vereniging gezellig en gezond te houden. Vrijwilligers zijn hierbij essentieel.

 

Naast het organiseren van sportieve activiteiten, zien we ook belang in het onderhouden van het verenigingsgevoel. Om dit te stimuleren, organiseren we ook andere activiteiten zoals een GHV jeugdkamp, een jaarlijkse barbecue en themafeesten.

 

Doelstellingen

– De club verder uitbouwen. Dit gebeurt op meerdere fronten. We willen namelijk een sportief goede structuur, maar ook met een bestuurlijke omkadering van taken en verantwoordelijkheden. Dit geldt zowel voor het dagelijks bestuur, de verschillende commissies en de vrijwilligers. Deze lange termijn werking moet bij al onze leden bekend zijn.

– Met jeugdspelers/speelsters blijven spelen op een hoog niveau in de regio.

– Streven naar begeleiding van alle (jeugd)teams door gediplomeerde en/of intern opgeleide trainer/coaches.

– Met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers/speelsters bij de eerste seniorenteam in de (sub)top van de nationale competities te blijven spelen.

– Zoveel mogelijk sportieve prestaties te halen binnen alle teams, waarbij  ook minder gekwalificeerde handballers aan spelen toekomen.

– Een sportief-financieel evenwicht nastreven.

– Activiteiten organiseren om het verenigingsgevoel te bevorderen.

– De interne en externe communicatie zo helder en efficiënt mogelijk laten verlopen.

– Een (nog) grotere betrokkenheid proberen te vinden bij ouders en leden.

– Aan elke team een teamsponsor koppelen welke niet alleen als geldsponsor aan een team verbonden is, maar waarbij gezocht wordt naar een intensieve samenwerking tussen de teamleden en de sponsor.

 

Gedragscode

Voor GHV leden

 

Wanneer je wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

 

Toon respect; Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter(s). Tast niemand in zijn/haar waarde aan.  Alleen kun je geen wedstrijden spelen. Pest niet, onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen en let op je taalgebruik. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Begroeten voor aanvang van elke  wedstrijd en bedanken na elke wedstrijd ook al heb je die verloren is een must. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar luister wel naar elkaar.

 

Waar we ook spelen, we zijn ten allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met elkaar, de accommodatie, en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.

 

Kom op tijd, meld je volgens de afspraken/procedures af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

 

Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

 

Alcohol gebruik is < 18 jaar niet toegestaan en werk hier ook niet aan mee.

 

Drink na afloop van het sporten alcohol met mate en drink niet wanneer je met de auto bent.

 

Gebruik van doping/drugs is binnen onze vereniging niet toegestaan.

 

Binnen GHV zijn veel vrijwilligerstaken te vervullen, help daar waar mogelijk hier in mee en respecteer de inzet van alle vrijwilligers alleen door inzet van iedereen samen is het mogelijk dat we binnen GHV kunnen handballen.

 

Binnen GHV is de taak van wedstrijdleiding/tijdwaarneming de enige verplichting voer deze taak ook zo goed mogelijk uit, je wordt met name door de jongere jeugd als voorbeeld gezien.

 

Het gebruik van mobiele telefoons e.d. in de kleedkamer is bij alle jeugdteams is binnen GHV niet toegestaan.

 

Wij begrijpen dat het erg gezellig is om muziek in de kleedkamers af te spelen maar daarmee kunnen wij misstanden in de kleedkamers niet uitsluiten.

 

We willen oneigenlijk gebruik van mobieltjes hiermee voorkomen.

 

 

 

 

Voor Trainer/coaches

 

Werk binnen onze vereniging volgens de Missie, Visie en Doelstellingen die binnen onze vereniging gehanteerd worden.

 

Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

 

Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

 

Schreeuw niet en val sporters, begeleiders en scheidsrechters niet af als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Je hebt binnen onze vereniging een “voorbeeldfunctie” handel daar ook naar.

 

Spreek ouders/buitenstaanders die zich op een negatieve manier vanaf de zijlijn staan te coachen hierop aan, laat hen horen dat wij respectvol met elkaar omgaan.

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om sancties toe te passen wanneer een lid en/of trainer coach zich niet houdt aan gemaakte afspraken en zich verliest in respectloos en ongewenst gedrag.

 

Bij sancties moet gedacht worden aan verwijdering van de training en/of de wedstrijd, het op non-actief stellen van een speler/trainer/coach en in het meest negatieve geval het eenzijdig beëindigen van het lidmaatschap.

 

 

 

Bekijk online wedstrijdschema

Sportkleding bestellen

Sponsorkliks

sponsorkliks GHV Goirle

Sponsor van de week

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Laatste berichten

Stichting Sporthal GHV

de wissel logo goirle